Search results for:

Informacja o wyborze oferty spółki zależnej FONON sp. z o.o., będącej członkiem Konsorcjum składającego ofertę,jako najkorzystniejszej.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 1 września 2023 r. od spółki zależnej FONON sp. z o.o., o dokonaniu wyboru przez PKP Polskie Linie Kolejowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej Zamawiającym), oferty Konsorcjum firm: FONON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czackiego 7/9/11 (Lider Konsorcjum), Wielobranżowa Pracownia Projektów Kolejowych Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, przy ul. Boczna 6 (Członek Konsorcjum), jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota [...]

Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu umowy w dniu 01 września 2023 pomiędzy konsorcjum firm (Wykonawca) w składzie: WASKO S.A. - Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Berbeckiego 6, Integrale IT Sp. z o.o - Konsorcjant I siedzibą w Poznaniu (61-663) przy ul. Winogrady 18a oraz Konsorcjant II - Begolden Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-750), przy ul. Armii Krajowej 133, a Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (Zamawiający), na wykonanie zamówienia p.n: „Wysokowydajne komputery”. Numer referencyjny: OVFMP 4A.4.1. Przedmiotem umowy (dalej „umowa") jest dostarczenie wysokowydajnych klastrów [...]

Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu umowy w dniu 16 sierpnia 2023r., pomiędzy konsorcjum firm (zwanym dalej Podwykonawcą) w składzie: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach, TELWAY sp. z o.o. – Członek Konsorcjum z siedzibą w Kryspinowie, TRAX elektronik A.Moryc, M.Tomecki, L.Turczyński sp. j. – Członek Konsorcjum z siedzibą w Krakowie, a spółkami prowadzącymi łącznie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: GLM KRAKÓW GÜLERMAK AĞIR SANAYI İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. GÜLERMAK SP. Z O.O. MOSTY ŁÓDŹ S.A. SPÓŁK CYWILNA, z siedzibą w Warszawie, w składzie: GÜLERMAK AĞIR SANAYI İNŞAAT [...]

Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną FONON sp. z o.o.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu … sierpnia 2023 r. od spółki zależnej FONON sp. z o.o., o zawarciu umowy w dniu 10.08.2023r. pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej Zamawiającym), a Konsorcjum firm w składzie (zwane dalej Konsorcjum lub Wykonawcą):FONON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czackiego 7/9/11 (Lider Konsorcjum), Wielobranżowa Pracownia Projektów Kolejowych Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, przy ul. Boczna 6 (Członek Konsorcjum), Przedmiotem umowy (dalej „Umowa") jest : Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu [...]

Informacja o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w przetargu

Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyborze przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (Zamawiający) oferty Konsorcjum firm w składzie: WASKO S. A. ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice – Lider Konsorcjum, Integrale IT Sp. z o.o. ul. Winogrady 18A – Członek Konsorcjum, 61-663 Poznań oraz Begolden Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 133, 40-750 Katowice – Członek Konsorcjum, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym według procedur międzynarodowego przetargu konkurencyjnego (ICB) określonych w „Instrukcji Banku Światowego: Zamówienia towarów w ramach pożyczek IBRD oraz kredytów i dotacji IDA realizowane przez Pożyczkobiorców Banku [...]

Informacja o postępowaniu sądowym

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 4 sierpnia 2023 r. z Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym na skutek pozwu wniesionego przez NEXERA Sp. z o.o. w dniu 20 lutego 2023 r. przeciwko WASKO S.A.Nakaz zapłaty dotyczy kar umownych za opóźnienie w realizacji zawartych pomiędzy Stronami umów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, w łącznej kwocie 8 625 249,18 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty oraz kwoty 207.217,00 [...]

Please contact your product maintainer

Wybierz dogodną formę kontaktu, aby otrzymać więcej informacji

Call us

+48 32 33 25 500
Zadzwoń

Use the online form

We will call you back to discuss your inquiry
Online form
Go to Top