Search results for:

Informacja o podpisaniu umowy przez spółkę zależną FONON sp. z o.o.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 21 listopada 2022 r. od spółki zależnej FONON sp. z o.o., o podpisaniu umowy pomiędzy: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej Zamawiającym), a Konsorcjum firm w składzie (zwane dalej Konsorcjum lub Wykonawcą): BPK Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 68 – Lider Konsorcjum, BPKiUI Łódź Sp. z o.o. z siedziba w Łodzi, przy ul Tuwima 28 - Partner Konsorcjum, FONON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czackiego 7/9/11- Partner KonsorcjumPrzedmiotem umowy (dalej „Umowa") jest [...]

Informacja o wyborze oferty spółki zależnej FONON sp. z o.o., będącej członkiem Konsorcjum składającego ofertę, jako najkorzystniejszej

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 26 października 2022 r. od spółki zależnej FONON sp. z o.o., o dokonaniu wyboru przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( zwany dalej Zamawiającym), oferty Konsorcjum firm:- BPK Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kościuszki 68,- BPKiUI Łódź Sp. z o.o. z siedziba w Łodzi, przy ul Tuwima 28- FONON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czackiego 7/9/11,jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla projektu [...]

Informacja o podpisaniu z Bankiem aneksu do Umowy Wieloproduktowej na odnawialny limit kredytowy

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 25.10.2022 r. pomiędzy Emitentem i spółkami zależnymi tj. COIG S.A., GABOS SOFTWARE sp. z o.o., Logic Synergy Sp. z o.o. oraz podmiotem powiązanym ENTE Sp. z o.o. a ING Bankiem Śląskim S.A. (Bank) z siedzibą w Katowicach został zawarty aneks do Umowy Wieloproduktowej kredytu bankowego. Na mocy aneksu Bank przedłużył Umowę Wieloproduktową do dnia 10 grudnia 2022r na dotychczasowych warunkach, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2021. Zawarcie niniejszego aneksu związane jest z trwającymi pomiędzy Stronami uzgodnieniami ostatecznych warunków współpracy na okres kolejnych dwunastu miesięcy

Informacja dotycząca postępowania sądowego

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 28.09.2022r. od spółki zależnej GABOS Software sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach o złożeniu w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie pozwu przez Podkarpackie Centrum Medyczne („Zamawiający”) przeciwko GABOS Software sp. z o.o. o zapłatę kwoty 3 163 572,30 PLN, w związku z realizacją umowy na„E-Usługi w Podkarpackim Centrum Medycznym w Rzeszowie SPZOZ– dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania” („Umowa”) na którą składają się kwoty: 1) 1 809 508,35 PLN tytułem wynagrodzenia umownego wypłaconego GABOS Software sp. z o.o. przez Zamawiającego za wykonanie Etapu 1 Umowy,2) 1 354 063,95 [...]

Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 25 sierpnia 2022r. umowy na „Kompleksowe utrzymanie systemów bezpieczeństwa i urządzeń obsługi tunelu w ciągu S2 Południowej Obwodnicy Warszawy oraz budynku i usług Centrum Zarządzania Tunelem przy ul. Płaskowickiej 41 w Warszawie – nr postępowania: GDDKiA.O.WA.D-3.2413.74.2021” zawartej pomiędzy WASKO S.A. (Wykonawca) z siedzibą w Gliwicach, a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie (Zamawiający).Przedmiotem umowy jest kompleksowe utrzymanie systemów bezpieczeństwa i urządzeń obsługi tunelu w ciągu S2 Południowej Obwodnicy Warszawy oraz budynku i usług Centrum Zarządzania Tunelem przy ul. Płaskowickiej 41 w Warszawie. Maksymalna [...]

Informacja o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w przetargu

Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyborze przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie (Zamawiający) oferty Emitenta, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowe utrzymanie systemów bezpieczeństwa i urządzeń obsługi tunelu w ciągu S2 Południowej Obwodnicy Warszawy oraz budynku i usług Centrum Zarządzania Tunelem przy ul. Płaskowickiej 41 w Warszawie”, nr postępowania: GDDKiA.O.WA.D-3.2413.74.2021. Przedmiotem zamówienia (dalej „Zamówienie") jest kompleksowe utrzymanie systemów bezpieczeństwa iurządzeń obsługi tunelu w ciągu S2 Południowej Obwodnicy Warszawy oraz budynku i usług Centrum Zarządzania Tunelem przy ul. Płaskowickiej 41 w Warszawie. [...]

Contact your product manage

Choose a convenient form of contact for more information

Call us

+48 32 33 25 500
Call us

Use the online form

We will call you back to discuss your inquiry
Online form