Search results for:

Informacja o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w przetargu

Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyborze przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie (Zamawiający) oferty Emitenta, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowe utrzymanie systemów bezpieczeństwa i urządzeń obsługi tunelu w ciągu S2 Południowej Obwodnicy Warszawy oraz budynku i usług Centrum Zarządzania Tunelem przy ul. Płaskowickiej 41 w Warszawie”, nr postępowania: GDDKiA.O.WA.D-3.2413.74.2021. Przedmiotem zamówienia (dalej „Zamówienie") jest kompleksowe utrzymanie systemów bezpieczeństwa iurządzeń obsługi tunelu w ciągu S2 Południowej Obwodnicy Warszawy oraz budynku i usług Centrum Zarządzania Tunelem przy ul. Płaskowickiej 41 w Warszawie. [...]

Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 1 sierpnia 2022r. umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Finansów z siedzibą w Warszawie(Zamawiający) a Spółką WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Wykonawca) na wykonanie zamówienia „Dostawa macierzy dyskowej kompatybilnej z Hitachi VSS F5500”. Znak sprawy: R/009/22/DPO/G/256. Przedmiotem umowy jest dostawa i instalacja macierzy dyskowej Hitachi VSP 5600 – wraz z oprogramowaniem i gwarancją na dostarczony sprzęt na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uruchomienia prawa opcji polegającego na rozbudowie pojemności macierzy dostarczonej w ramach zamówienia podstawowego.Maksymalna łączna [...]

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznego i przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego na lata 2022 i 2023

Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 14 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki napodstawie § 26 ust. 2 pkt 3 Statutu WASKO S.A., dokonała wyboru firmy 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania.Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej wybrany podmiot przeprowadzi: badanie jednostkowego sprawozdania finansowego WASKO S.A. za lata obrotowe 2022 oraz 2023;badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za lata obrotowe 2022 oraz 2023;przegląd śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki w roku 2022 i 2023; – przegląd śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w roku 2022 i 2023. Podmiot uprawniony do badania [...]

Informacja o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w przetargu

Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyborze przez Skarb Państwa – Ministra Finansów z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) oferty Emitenta, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia „Dostawa macierzy dyskowej kompatybilnej z Hitachi VSS F5500”. Znak sprawy: R/009/22/DPO/G/256. Przedmiotem zamówienia podstawowego (dalej „Zamówienie") jest dostawa i instalacja macierzy dyskowej Hitachi VSP 5600 – wraz z oprogramowaniem i gwarancją na dostarczony sprzęt na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uruchomienia prawa opcji polegającego na rozbudowie pojemności macierzy dostarczonej w [...]

Informacja o podpisaniu aneksu do umowy z kontrahentem

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 15 czerwca 2022r. o podpisaniu aneksu do umowy na "wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji „Budowa drogi ekspresowej Kraków-Rabka Zdrój na odcinku Naprawa-Skomielna Biała w km od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu” zawartej pomiędzy konsorcjum firm w składzie: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach oraz VOLTAR System Sp. z o.o. – konsorcjant z siedzibą w Tychach (zwanego dalej Wykonawcą), a Webuild S.p.A. z siedzibą w Rozzano (poprzednio: Astaldi S.p.A), Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej Zamawiającym). Na podstawie [...]

Powołanie Zarządu WASKO S.A. na nową kadencję

Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka), informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółkipowołała Zarząd WASKO S.A. na nową kadencję. Od dnia 14 czerwca 2022 r. w skład Zarządu WASKO S.A. nowej kadencji wchodzą:Wojciech Wajda – Prezes Zarządu,Andrzej Rymuza – Wiceprezes Zarządu,Paweł Kuch – Wiceprezes ZarząduMichał Mental -Członek Zarządu,Tomasz Macalik – Członek Zarządu, ,Włodzimierz Sosnowski – Członek Zarządu,Łukasz Mietła – Członek Zarządu,Władysław Mizia – Członek Zarządu.Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żaden z nowo powołanych członków Zarządu: nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych;nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, [...]

Contact your product manage

Choose a convenient form of contact for more information

Call us

+48 32 33 25 500
Call us

Use the online form

We will call you back to discuss your inquiry
Online form