Search results for:

Informacja o podpisaniu aneksu do umowy z kontrahentem

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 15 czerwca 2022r. o podpisaniu aneksu do umowy na "wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji „Budowa drogi ekspresowej Kraków-Rabka Zdrój na odcinku Naprawa-Skomielna Biała w km od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu” zawartej pomiędzy konsorcjum firm w składzie: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach oraz VOLTAR System Sp. z o.o. – konsorcjant z siedzibą w Tychach (zwanego dalej Wykonawcą), a Webuild S.p.A. z siedzibą w Rozzano (poprzednio: Astaldi S.p.A), Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej Zamawiającym). Na podstawie [...]

Powołanie Zarządu WASKO S.A. na nową kadencję

Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka), informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółkipowołała Zarząd WASKO S.A. na nową kadencję. Od dnia 14 czerwca 2022 r. w skład Zarządu WASKO S.A. nowej kadencji wchodzą:Wojciech Wajda – Prezes Zarządu,Andrzej Rymuza – Wiceprezes Zarządu,Paweł Kuch – Wiceprezes ZarząduMichał Mental -Członek Zarządu,Tomasz Macalik – Członek Zarządu, ,Włodzimierz Sosnowski – Członek Zarządu,Łukasz Mietła – Członek Zarządu,Władysław Mizia – Członek Zarządu.Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żaden z nowo powołanych członków Zarządu: nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych;nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, [...]

Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 14.06.2022 roku podjęło Uchwałę nr 23 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021. Na mocy ww. uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 9.118.750,00 zł pochodzącą z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 wynoszącego 18 675 956,97 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy) na wypłatę dywidendy, tj. kwotę 0,1 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 9.557.206,97 zł – na [...]

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. w dniu 14.06.2022 r.

Zarząd WASKO S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 14.06.2022 r. w Gliwicach. Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego punktu porządku obrad oraz, że nie zostały zgłoszone do protokołu żadne sprzeciwy do podjętych uchwał, a dodatkowo podczas obrad ZWZ nie zostały poddane pod głosowanie żadne uchwały, które nie zostały podjęte. ZWZA_WASKO_14.06.2022_uchwaly-podjetePobierz Szczegółowa podstawa prawna:§ 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za [...]

Informacja o podpisaniu z Bankiem PKO BP aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 23 maja 2022r. aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej „Bankiem”). Na mocy aneksu Emitent jest uprawniony do wykorzystania Limitu w okresie od dnia uruchomienia do dnia 24 maja 2023r. Na mocy umowy Bank udzielił WASKO S.A. limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 10 000 000,00 PLN (słownie złotych: dziesię ć milionó w złotych 00/100). W ramach Limitu Bank udzielił Emitentowi sublimitów na gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym wystawiane na zabezpieczenie zobowiązań́ Kredytobiorcy [...]

Contact your product manage

Choose a convenient form of contact for more information

Call us

+48 32 33 25 500
Call us

Use the online form

We will call you back to discuss your inquiry
Online form