Numer raportu: 20/2022

Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 14.06.2022 roku podjęło Uchwałę nr 23 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.


Na mocy ww. uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 9.118.750,00 zł pochodzącą z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 wynoszącego 18 675 956,97 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy) na wypłatę dywidendy, tj. kwotę 0,1 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 9.557.206,97 zł – na kapitał zapasowy Spółki.

Zgodnie z podjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dniem dywidendy jest dzień 30 czerwca 2022r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 15 lipca 2022r. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje Spółki w liczbie 91.187.500.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.