Numer raportu: 22/2022

Informacja o podpisaniu aneksu do umowy z kontrahentem

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 15 czerwca 2022r. o podpisaniu aneksu do umowy na “wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji „Budowa drogi ekspresowej Kraków-Rabka Zdrój na odcinku Naprawa-Skomielna Biała w km od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu” zawartej pomiędzy konsorcjum firm w składzie: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach oraz VOLTAR System Sp. z o.o. – konsorcjant z siedzibą w Tychach (zwanego dalej Wykonawcą), a Webuild S.p.A. z siedzibą w Rozzano (poprzednio: Astaldi S.p.A), Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej Zamawiającym).


Na podstawie aneksu do Umowy dokonano rozszerzenia zakresu prac realizowanych przez Wykonawcę w
zakresie :

 • wykonania sterowania zastawkami do awaryjnego zbiornika bezodpływowego,
 • wykonania systemu kontroli dostępu,
 • wyposażenia nisz w osuszacze powietrza,
 • wykonania i montaż szafek na sprzęt gaśniczy wraz z oczujnikowaniem i oświetleniem,
 • wykonania rozbudowy systemu sterowania o podsystem tworzenia kopii zapasowej.
  Zwiększona została jednocześnie wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy o kwotę 1 568 923,30 zł netto (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote 30/100) tj. 1 929 775,66 zł brutto (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 66/100).
  Wysokość wynagrodzenia przypadająca na Emitenta w zakresie podpisanego aneksu wynosi
  963 230,70 zł netto.


Termin zakończenia realizacji prac w zakresie wykonania przedmiotu określonego w aneksie do Umowy ustalony został na dzień 24.10.2022 r.


W pozostałym zakresie postanowienia Umowy, w tym zasady odpowiedzialności Konsorcjum z tytułu realizacji prac nie uległy zmianie.


O podpisaniu umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 32/2018 z dnia 24.09.2018r.