Numer raportu: 17/2022

Informacja o podpisaniu z Bankiem PKO BP aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 23 maja 2022r. aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej „Bankiem”). Na mocy aneksu Emitent jest uprawniony do wykorzystania Limitu w okresie od dnia uruchomienia do dnia 24 maja 2023r.


Na mocy umowy Bank udzielił WASKO S.A. limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 10 000 000,00 PLN (słownie złotych: dziesię ć milionó w złotych 00/100). W ramach Limitu Bank udzielił Emitentowi sublimitów na gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym wystawiane na zabezpieczenie zobowiązań́ Kredytobiorcy wobec beneficjentów gwarancji. Oprocentowanie zostało ustalone w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej niewysokości stawki referencyjnej (WIBOR 1M), powiększonej o marżę Banku.


W ramach zabezpieczenia spłaty kredytu Spółka zobowiązuje się do złożenia w Banku oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaści milionów złotych 00/100) z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 24 maja 2033r., o treści uzgodnionej z Bankiem.
O podpisaniu Umowy z Bankiem PKO BP, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2021 z dnia 25.05.2021r.