Numer raportu: 16/2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. na dzień 14 czerwca 2022 r.

Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent, Spółka), działając na podstawie art. 399, art. 4021, art. 4022 i art. 403 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6 o godz. 11.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2021,
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2021.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2021.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2021.
 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku
  obrotowym 2021.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2021 roku.
 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 i wypłaty dywidendy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków
  Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. za rok 2021, sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki.
 14. Zamknięcie obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018r., poz. 757), przekazuje w formie załącznika:

 1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z informacjami wymaganymi w art. 4022 Kodeksu spółek handlowych,
 2. treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2022 roku wraz z dokumentami, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości,
 3. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej WASKO S.A. za rok 2021,
 4. sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. za rok 2021,
 5. raport niezależnego biegłego rewidenta dot. oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Z i RN.

Ponadto Spółka informuje, iż niżej wymienione dokumenty:

 1. Sprawozdanie finansowe WASKO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności WASKO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
 4. Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
 5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej WASKO S.A.
 6. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej WASKO S.A.
  zostały opublikowane w dniu 29 kwietnia 2022 r. i są zamieszczone na stronie korporacyjnej Spółki w miejscu:
  https://www.wasko.pl/inwestor/raporty-okresowe/

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.wasko.pl, w zakładce Inwestor, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.