Numer raportu: 21/2022

Powołanie Zarządu WASKO S.A. na nową kadencję

Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka), informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki
powołała Zarząd WASKO S.A. na nową kadencję.


Od dnia 14 czerwca 2022 r. w skład Zarządu WASKO S.A. nowej kadencji wchodzą:
Wojciech Wajda – Prezes Zarządu,
Andrzej Rymuza – Wiceprezes Zarządu,
Paweł Kuch – Wiceprezes Zarządu
Michał Mental -Członek Zarządu,
Tomasz Macalik – Członek Zarządu, ,
Włodzimierz Sosnowski – Członek Zarządu,
Łukasz Mietła – Członek Zarządu,
Władysław Mizia – Członek Zarządu.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żaden z nowo powołanych członków Zarządu:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych;
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
  • nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
    Niniejszym w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd WASKO S.A. podaje informacje dotyczące
    poszczególnych Członków Zarządu WASKO S.A.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz. 757