Numer raportu: 15/2022

Wniosek Zarządu i ocena Rady Nadzorczej WASKO S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2021

Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 17 maja 2022 r. podjął uchwałę w sprawie przedstawienia Radzie Nadzorczej, a następnie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy WASKO S.A. wniosku dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 18 675 956,97 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy) wykazanego w sprawozdaniu finansowym WASKO S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r. w ten sposób, aby zysk ten:


a) w kwocie 9 557 206,97 zł przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,
b) w kwocie 9 118 750,00 zł przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,1 zł na jedną akcję.

Jako dzień dywidendy zarekomendowano 30 czerwca 2022 r., a jako termin wypłaty dywidendy 15 lipca 2022 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że Rada Nadzorcza WASKO S.A w dniu 17 maja 2022 r. podjęła uchwałę
dotyczącą pozytywnej oceny ww. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
Ocena Rady Nadzorczej wraz z wnioskiem Zarządu przedłożona zostanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy WASKO S.A.


Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.