Search results for:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. na dzień 14 czerwca 2022 r.

Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent, Spółka), działając na podstawie art. 399, art. 4021, art. 4022 i art. 403 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6 o godz. 11.00. Proponowany porządek obrad: Otwarcie Walnego Zgromadzenia.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2021,Rozpatrzenie i [...]

About us

We are one of the largest Polish ICT companies implementing modern technologies. The company was founded in 1988 as Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego WASKO Sp. z o.o. The company has been developing very dynamically since its foundation, building the Capital Group. Individual companies of the Group participated in and are participating in the computerization of key sectors of the economy as well as the government and local government administration sector. The head office is located in Gliwice, and the company's branches are located in major cities throughout the country. We employ over 1,200 specialists with high [...]

Wniosek Zarządu i ocena Rady Nadzorczej WASKO S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2021

Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 17 maja 2022 r. podjął uchwałę w sprawie przedstawienia Radzie Nadzorczej, a następnie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy WASKO S.A. wniosku dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 18 675 956,97 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy) wykazanego w sprawozdaniu finansowym WASKO S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r. w ten sposób, aby zysk ten: a) w kwocie 9 557 206,97 zł przeznaczony został na [...]

  • Serwis Terenowy

Field Service

The WASKO field service is a team of qualified and experienced specialists who provide support services for IT products and systems as well as service services throughout the country.

Service Desk

WASKO Service Desk is a team of qualified and trained consultants with technical knowledge who will help you remotely identify and solve problems related to the operation of devices and infrastructure located in the store.

  • Doradztwo handlowe

Commercial consulting

As part of commercial consulting for the sales sector, we help in choosing the best software, hardware and IT solutions for retail stores.

Contact your product manage

Choose a convenient form of contact for more information

Call us

+48 32 33 25 500
Call us

Use the online form

We will call you back to discuss your inquiry
Online form