Search results for:

Wniosek Zarządu i ocena Rady Nadzorczej WASKO S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2021

Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 17 maja 2022 r. podjął uchwałę w sprawie przedstawienia Radzie Nadzorczej, a następnie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy WASKO S.A. wniosku dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 18 675 956,97 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy) wykazanego w sprawozdaniu finansowym WASKO S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r. w ten sposób, aby zysk ten: a) w kwocie 9 557 206,97 zł przeznaczony został na [...]

  • Serwis Terenowy

Field Service

The WASKO field service is a team of qualified and experienced specialists who provide support services for IT products and systems as well as service services throughout the country.

Service Desk

WASKO Service Desk is a team of qualified and trained consultants with technical knowledge who will help you remotely identify and solve problems related to the operation of devices and infrastructure located in the store.

  • Doradztwo handlowe

Commercial consulting

As part of commercial consulting for the sales sector, we help in choosing the best software, hardware and IT solutions for retail stores.

  • Rozwiązania IT dla Retail

Retail

We provide comprehensive solutions for the retail sector. We offer a full package of IT services, software and hardware, which is an indispensable element of every store. We support the development of network infrastructure. We configure and implement dedicated solutions. We are a guarantee and we anticipate your needs so that you can effectively manage your business.

  • Elektroniczny obieg dokumentów

IntraDok

IntraDok is a modern IT solution that converts documents from paper to electronic form. It allows you to store, secure and share them. It automates and streamlines the process of document circulation in the organization. It is also used as an electronic archive with built-in scanning and data processing mechanisms. Electronic archiving of documents Automation of business processes Security of stored information and electronic signature Instant access to documents Additional modules: holidays, business trips, schedules, reservations Document templates, electronic forms Easily find information [...]

Contact your product manage

Choose a convenient form of contact for more information

Call us

+48 32 33 25 500
Call us

Use the online form

We will call you back to discuss your inquiry
Online form